ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Το σχέδιο επιχορήγησης Διατομεακή Συνιστώσα του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τρεις βασικές λειτουργίες:

1. Τη δημιουργία ενός μηχανισμού εγγυήσεων που στοχεύει στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα

2. Την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής

3. Τη στήριξη ενός δικτύου γραφείων της Δημιουργικής Ευρώπης

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ;

Οι τρεις κύριες δραστηριότητες της Διατομεακής Συνιστώσας στοχεύουν σε τρεις ξεχωριστές, οριζόντιες ανάγκες του προγράμματος.

Ο μηχανισμός εγγυήσεων, που ξεκίνησε το 2016, έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και για τη βελτίωση των ικανοτήτων αξιολόγησης του κινδύνου των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συμμετέχουν.

Οι δραστηριότητες διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής για την υποστήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τα μοντέλα διαχείρισης, καθώς και:

  • Τη συλλογή των δεδομένων της αγοράς, μελετών, αναλύσεων της εργασίας, δεξιοτήτων, αναγκών της αγοράς, και πολιτικών, καθώς και την υποστήριξη των στατιστικών ερευνών
  • Την καταβολή του τέλους συνεισφοράς για την ένταξη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Τις δοκιμές από επιχειρήσεις νέων και διατομεακών προσεγγίσεων για τη χρηματοδότηση, τη διανομή και την οικονομική αποτίμηση δημιουργίας
  • Τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτικού διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του πολιτισμού και της παιδείας για τα μέσα και την προώθηση της ψηφιακής δικτύωσης.