ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ;

Η χρηματοδότηση έχει ως στόχους:

 • την υποστήριξη της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο.
 • την προώθηση της κυκλοφορίας των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και της κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών παραγόντων, κυρίως των καλλιτεχνών, σε διακρατικό επίπεδο.
 • τη βελτίωση της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και προσέγγιση νέων και ευρύτερων κοινών.
 • τη συμβολή στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα στον τομέα του πολιτισμού

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ;

Έργα που έχουν στόχο να:

 • αναπτύξουν δεξιότητες, ικανότητες και τεχνογνωσία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου προσαρμογής στις ψηφιακές τεχνολογίες
 • δοκιμάσουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη του κοινού
 • δοκιμάσουν νέα μοντέλα επιχειρήσεων και διαχείρισης
 • καταστήσουν ικανή τη διεθνή συνεργασία και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας στην ΕΕ και πέρα από αυτήν
 • διευκολύνουν την πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες
 • να διοργανώνουν διεθνείς πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως περιοδείες, εκθέσεις, ανταλλαγές και φεστιβάλ
 • να υποστηρίξουν την κυκλοφορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
 • να τονώσουν το ενδιαφέρον και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα.

Τα έργα μπορούν να καλύψουν έναν ή περισσότερους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και μπορούν να είναι διεπιστημονικά.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ;

Κατηγορία 1 - Για έργα συνεργασίας μικρότερης κλίμακας, η μέγιστη διαθέσιμη επιχορήγηση της ΕΕ ανέρχεται σε 200 000 ευρώ και αντιπροσωπεύει το πολύ το 60% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία 2 - Για σχέδια συνεργασίας μεγαλύτερης κλίμακας, η μέγιστη διαθέσιμη επιχορήγηση της ΕΕ ανέρχεται σε 2 000 000 ευρώ και αντιπροσωπεύει το πολύ το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Και για τις δύο κατηγορίες, η μέγιστη διάρκεια ενός έργου είναι 48 μήνες.

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Στην περίπτωση έργων συνεργασίας μικρότερης κλίμακας, το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει επικεφαλής σχεδίου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους. Πρέπει να έχουν την έδρα τους σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα Πολιτισμός.

Για έργα συνεργασίας μεγαλύτερης κλίμακας, ο επικεφαλής του έργου πρέπει να συνεργάζεται με τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους. Πρέπει να έχουν την έδρα τους σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα Πολιτισμός.

Και στους δύο τύπους έργων, είτε ο επικεφαλής του έργου είτε ο εταίρος πρέπει να έχει την έδρα του σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε χώρα της ΕΖΕΣ.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en