ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ;

Στην υποστήριξη δραστηριοτήτων των δικτύων με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας διακρατικής και διεθνούς λειτουργίας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα και την προσαρμογή στις αλλαγές. Επίσης, υποστηρίζονται πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των τομέων.

Το σχέδιο αυτό προορίζεται για να υποστηρίξει ένα περιορισμένο αριθμό δικτύων με ευρεία κάλυψη σε ένα ισορροπημένο φάσμα τομέων.
 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ;

Δραστηριότητες δικτύων που αποσκοπούν σε:
• Προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στις ψηφιακές τεχνολογίες
• καινοτόμες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη του κοινού
• νέα μοντέλα επιχειρήσεων και διαχείρισης
• προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας στην ΕΕ και πέρα ​​από αυτήν
• διευκόλυνση της πρόσβασης σε επαγγελματικές ευκαιρίες


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές της ΕΕ δεν μπορούν να υπερβούν το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου.


ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Τα δίκτυα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 15 οργανώσεις μέλη από τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Τουλάχιστον 5 από αυτούς πρέπει να έχουν τις έδρες τους σε 5 διαφορετικά κράτη μέλη ή χώρες ΕΖΕΣ.

 
Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.