MUSIC MOVES EUROPE

TI EINAI TO MUSIC MOVES EUROPE;

Το Music Moves Europe (MME) είναι το γενικό πλαίσιο για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη του ευρωπαϊκού μουσικού τομέα. Με μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους του μουσικού τομέα που ξεκίνησε το 2015, το Music Moves Europe ξεκίνησε ως στρατηγική πρωτοβουλία από την Επιτροπή. Από τότε έχει αναπτυχθεί περαιτέρω και σήμερα αντιπροσωπεύει την υποστήριξη της ΕΕ για τη μουσική.

 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ;

Η μουσική αποτελεί σημαντικό πυλώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και είναι πιθανώς ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας με το μεγαλύτερο κοινό. Αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης και έχει τη δύναμη να επιφέρει θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Η μουσική έχει επίσης μεγάλη οικονομική σημασία: ο τομέας, που βασίζεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, απασχολεί περισσότερα άτομα από τη βιομηχανία του κινηματογράφου και αποφέρει έσοδα άνω των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο τομέας της μουσικής της Ευρώπης έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την ψηφιακή μετατόπιση και τον αυξημένο ανταγωνισμό από παγκόσμιους παίκτες, ιδίως από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση που έχει οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο δημιουργίας, παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και δημιουργίας εσόδων από τη μουσική. Η μουσική βιομηχανία βρίσκεται σε συνεχή προσαρμογή (νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης, επέκταση της προσέγγισης του κοινού), ανοίγοντας έτσι το δρόμο για άλλες βιομηχανίες περιεχομένου. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις, για παράδειγμα, η κατανομή των εσόδων και η δίκαιη αμοιβή των καλλιτεχνών σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον.

 

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ;

Με το MME, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τα ισχυρά περιουσιακά στοιχεία του τομέα: δημιουργικότητα, ποικιλομορφία και ανταγωνιστικότητα. Ο απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη μιας πραγματικά Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μουσική.

Οι ειδικοί στόχοι του Music Moves Europe είναι:

  • προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 
  • διασφάλιση και επέκταση της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής μουσικής
  • να προσφέρει βοήθεια στον τομέα για την προσαρμογή του και για να επωφεληθεί από την ψηφιοποίηση

 

ΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ;
Το Music Moves Europe υποστηρίζει τον Ευρωπαϊκό μουσικό τομέα με τέσσερις τρόπους:

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Περισσότερα από 90 μουσικά έργα (έργα συνεργασίας, πλατφόρμες, δίκτυα) έχουν λάβει μέχρι σήμερα χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (Υπο-πρόγραμμα Πολιτισμός), με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 57 εκατομμυρίων ευρώ.

Βρείτε εμπνευσμένα παραδείγματα μουσικών έργων που χρηματοδοτούνται από την Δημιουργική Ευρώπη στην πλατφόρμα Creative Europe Project Results.

Στην πρότασή της για το νέο πρόγραμμα της Δημιουργικής Ευρώπης μετά το 2020, η Επιτροπή εισήγαγε μια τομεακή προσέγγιση για τη μουσική. Σύμφωνα με την πρόταση, η υποστήριξη στον τομέα της μουσικής θα προωθήσει την ποικιλομορφία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον τομέα της μουσικής, κυρίως στη διανομή του μουσικού ρεπερτορίου στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Θα προωθήσει επίσης δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξη κοινού για το ευρωπαϊκό ρεπερτόριο, καθώς και υποστήριξη για τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση του τομέα.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι δράσεις της ΕΕ για την υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών της Ευρώπης είναι διατομεακές, καλύπτοντας επίσης τον τομέα της μουσικής. Παρόλο που αυτή η διατομεακή προσέγγιση της συνεργασίας της ΕΕ στον πολιτισμό παραμένει χαρακτηριστικό του Νέου Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τον Πολιτισμό που ενέκρινε η Επιτροπή τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή αναγνώρισε την αδυναμία ύπαρξης μιας μόνο προσέγγισης που να αφορά σε όλες τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες και ανακοίνωσε τομεακές πρωτοβουλίες στους πιο ώριμους πολιτιστικούς τομείς, ειδικά στη μουσική.

Τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ότι το Music Moves Europe πρέπει να γίνει μέρος της συνεργασίας τους στον πολιτισμό σε επίπεδο ΕΕ · και ως εκ τούτου μια δράση για τη μουσική έχει συμπεριληφθεί στο νέο Σχέδιο Εργασίας του Συμβουλίου για τον Πολιτισμό 2019-22. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει με μια διάσκεψη υπό τη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2019. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το ευρύτερο νομοθετικό περιβάλλον είναι ένα άλλο στοιχείο μιας πιο συνεκτικής τομεακής πολιτικής για τη μουσική. Ενώ η ΕΕ δεν έχει άμεση νομοθετική αρμοδιότητα στον τομέα του πολιτισμού, η νομοθεσία της ΕΕ σε συναφείς τομείς πολιτικής επηρεάζει άμεσα τον μουσικό τομέα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, την κινητικότητα κ.λπ. Η πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα καλό παράδειγμα, καθώς αντιμετωπίζει μια βασική ανησυχία για τον τομέα της μουσικής καθιστώντας την αγορά για τα πνευματικά δικαιώματα πιο δίκαιη και πιο διαφανή.

Με το Music Moves Europe, η Επιτροπή στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα του τομέα αντικατοπτρίζονται σε άλλους τομείς πολιτικής όπου η ΕΕ διαθέτει νομοθετικές εξουσίες.

 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Ο διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των εκπροσώπων του τομέα άρχισε στα τέλη του 2015 για τον εντοπισμό των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας. Τα αποτελέσματα συνοψίστηκαν στην έκθεση της ομάδας εργασίας AB Music, η οποία οδήγησε τελικά στην ίδρυση του Music Moves Europe. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά ευρωπαϊκές εκθέσεις, μουσικές εκθέσεις και φεστιβάλ για την ανταλλαγή πληροφοριών με τον τομέα της μουσικής.

Η Επιτροπή ξεκίνησε τον νέο διάλογο Music Moves Europe με τον τομέα τον Μάιο του 2019 για να συζητήσει τα πιο επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με τη μουσική ποικιλομορφία στην Ευρώπη και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Η πρώτη συνάντηση επικεντρώθηκε σε τέσσερα θέματα:

  • το μέλλον των μουσικών μέσων ·
  • τις προκλήσεις για ζωντανή μουσική ·
  • πρόσβαση στο κεφάλαιο για τον τομέα της μουσικής και
  • τη νέα οδηγία της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα.

Βρείτε την έκθεση του συνεδρίου εδώ. 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΑΛΕΝΤΟΥ "MUSIC MOVES EUROPE"

Ως μια συγκεκριμένη δράση στο Music Moves Europe, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αναδείξει και να προωθήσει την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού ρεπερτορίου με ένα νέο βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοφιλή και σύγχρονη μουσική: The Music Moves Europe Talent Awards. Τα νέα ετήσια βραβεία γιορτάζουν αναδυόμενους καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύουν τον ευρωπαϊκό ήχο του σήμερα και του αύριο. Το βραβείο υλοποιείται από το Eurosonic Noorderslag (ESNS) σε συνεργασία με το Reeperbahn Festival και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο Βραβεία για να μάθετε περισσότερα.